ตำรวจศาสตร์, งานวิชาการตำรวจ


* ตำรวจศาสตร์ (Police Science) เป็นการศึกษาวิทยาการเกี่ยวข้องกับงานตำรวจ เพจมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ราชการของ พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร รรท.ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ที่เผยแพร่ในคราวประชุม ตรวจเยี่ยม ตลอดจนสอนหลักสูตรต่างๆ ในหน่วยงานและบุคลากร ตร.

  • นักการเมืองกับงานตำรวจ กรณีศึกษา Mexico, The Philipines 
  • ศึกษาแนวคิดกรณีมีผู้เสนอให้ตำรวจขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
  • ศึกษาแนวคิดกรณีมีผู้เสนอให้ตำรวจขึ้นตรงต่อ กอ.รมน.จังหวัด
  • ศึกษาแนวคิดการให้ตำรวจภูธรภาคมีสถานะเป็นนิติบุคคล