คำสั่งกำหนดลักษณะงาน


คำสั่ง ตร. ที่ 482/2560 ลง 1 ส.ค.2560 เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ รายละเอียดคลิก