คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน


คำสั่ง ตร.ที่ 462/2560 ลง 27 ก.ค.2560 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการทนในตำแหน่งต่างๆ รายละเอียดคลิก